ข้อมูลหลักผู้ขาย

1. ตรวจเช็คการลงทะเบียนในระบบ GFMIS
2. ข้อมูลหลักผู้ขาย(อนุมัติและยืนยันแล้ว)
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย
4. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
5. แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
6. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย