ติดต่อเรา

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 หมู่ 11
ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4297 0049 โทรภายใน 306

website : http://invent.snru.ac.th
Email : putsadu@snru.ac.th