ทำเนียบบุคลากร


นายฤทธิไกร สุทธิ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
email : suthi85630@gmail.com
IP Phone : 118


นางสาวอัจฉรา ชาแสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
email : atchara070222@icloud.com
IP Phone : 115


นางสาวนริศรา ดงภูยาว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
email : mathaporn.vi@snru.ac.th
IP Phone : 114


นายสุริยัน นิลทะราช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
email : nintarach@snru.ac.th
IP Phone : 116


นางสาวปภัสสร บุทา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
email : papatsorn.katai@snru.ac.th
IP Phone : 114


นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
email : sirisak@snru.ac.th
IP Phone : 111


นางสาวดาริกา แก้วดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email : maipleanjai@gmail.com
IP Phone : 115


นางสาวอลิษา เครื่องเพชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
email : alisanarakka@gmail.com
IP Phone : 111


นางนกชนาฎ ทิพวงค์ษา
นักวิชาการพัสดุ
email : nokchanart@gmail.com
IP Phone : 116


นางสาวชลทิพย์ คะดาจิตร
นักวิชาการพัสดุ
email : chollatipkadajit4932@gmail.com
IP Phone : 112