ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

ปรัชญา
มุ่งมั่นบริการ ประสานสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านการประสานงาน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้นำไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอก
3.ทำหน้าที่ในด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการของผู้บริหารและงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.เสริมสร้างระบบงานที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
5.เป็นแหล่งฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเหตุการณ์
6.ส่งเสริม สนับสุนนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8.จัดหา บำรุง รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางราชการของมหาวิทยาลัย
9.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้