คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ ระบบ e-GP

โครงการพัฒาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement System : e-GP)          Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้