ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ

เผยเเพร่เมื่อ 164 เข้าชม

ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ
คำฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1. ร่างประกาศเชิญชวน คลิกดูรายละเอียด
2. ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกดูรายละเอียด
3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คลิกดูรายละเอียด
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คลิกดูรายละเอียด