ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 คลิกดูรายละเอียด