หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 9/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 เครื่อง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายในงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 3/2562

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติประติมากรรมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 12/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัรฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการทำงานสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ 21/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดระบบออโต้ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 27/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุด ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 114/2561