หัวข้อข่าว

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 27)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 98/2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 26)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทำกันสาด ผนังอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 51/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 94/2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อเหลือง ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 53/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 100/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 99/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด บ้านพักบุคลากร จำนวน 12 หลัง เลขที่ 103/2561