หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 73/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 44/2563 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการประชุม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 30/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู ๒ และหน้างานอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 29/2563

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) สัญญาเลขที่ 42/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 16/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลและการถอดบทเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 71/2563