หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 77/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำประจำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 36/2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 6/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 5/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายในงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 39/2562

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ เลขที่ 81/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 79/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562