หัวข้อข่าว

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 72/2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครังที่ 13)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและกองทุนการศึกษา  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 69/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 2 เลขที่ 70/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 71/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแท่นพระราชทานปริญญาบัตรและลาดพระบาท จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 33/2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยาขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 55/2561