หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ประกาศครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 2,600 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 9/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสลกนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2562 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 44/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2562 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสลกนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 16/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)