หัวข้อข่าว

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 60

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ย. 59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกระตุ้นรอบ 3)