หัวข้อข่าว

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 98/2561

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักบุคลากร จำนวน 12 หลัง เลขที่ 103/2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 104/2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 100/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคาร 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 101/2561

ประกาศราคากลางจ้างโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจากครามปั่นสู่กระบวนการการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดนำและเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรม ของผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากล โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 44/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 90/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 99/2561