หัวข้อข่าว

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายทั่วไป  เลขที่ 71/2561  ลงวันที่  30  มกราคม  2561  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ลงวันที่  16  มีนาคม  2561

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 42/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 83/2561

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 81/2561

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 82/2561

ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบปั้มน้ำประปาและระบบท่อน้ำภายในศูนย์ฝึกฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 37/2561

ประกาศราคากลาง ค่าที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 36/2561

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหอประชุมมหาวชิราลงกรณและบริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 35/2561

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 5/2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 มกราคม 2561