หัวข้อข่าว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติประติมากรรมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 12/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุด ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 114/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ เลขที่ 111/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 25/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 34/2562

ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใยอาหารสัตว์ จำนวน 1 ชุด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2562

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2562