หัวข้อข่าว

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 72/2561

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและกองทุนการศึกษา  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 69/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2561

โครงการจ้างเหมาติดตั้งแท่นพระราชทานปริญญาบัตรและลาดพระบาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 33/2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 71/2561

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด   จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบุ่งป่าทาม ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการจัดทำชุดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2561