หัวข้อข่าว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 71/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 36/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศหอประชุมจามจุรี 1-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 25/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เลขที่ 63/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 62/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด   จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) เลขที่ 53/2561