หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคาร 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2561

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักบุคลากร จำนวน 12 หลัง เลขที่ 103/2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 104/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจากครามปั่นสู่กระบวนการการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดนำและเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรม ของผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากล โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 44/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 91/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 25)