หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 31/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุด ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 114/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 5/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 110/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ประกาศครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ รปภ.  และลานจอดรถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2562