หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 8/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563)