หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูบล็อกคอนกรีต) โรงเรียนวิถีธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  ๑  งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 11/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2563

จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำราชพฤกษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 7/2563