หัวข้อข่าว

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 22/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสื่อและวัสดุโครงการการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 74/2563