หัวข้อข่าว

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพักนักศึกษากันเกรา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 30/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 76/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน จำนวน 35 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการส่งมอบสินค้าแบบอัจฉริยะสำหรับผ้าย้อมคราม  จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 34/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คร้ังที่ 2)