ติดต่อเรา

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970049 ต่อ 112  โทรสาร 042-970049 ต่อ 119
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ putsadu2@snru.ac.th