ตัวอย่างแบบฟอร์มชุดเบิกไม่เกิน 5,000 บาท ประกอบด้วย

1.รายงานขอซื้อขอจ้าง ตัวอย่าง
2.คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตัวอย่าง
3.บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา ตัวอย่าง
4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค ตัวอย่าง
5.ใบสั่งซื้อ ตัวอย่าง
6.ใบตรวจรับการจัดซื้อ ตัวอย่าง
7.ใบส่งเบิกเงิน (จากระบบตัดยอด) ตัวอย่าง
(ดาวน์โหลดเอกสาร)