แบบแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารกรณีงบประมาณแผ่นดิน

 

– แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

– แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก

– ตัวอย่างบัญชีกระแสรายวัน

– ตัวอย่างบัญชีออมทรัพย์

– แบบแจ้งบัญชีข้อมูลธนาคาร