ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย อาคาร 20 และอาคารหอพักกันเกรา จำนวน 1 ชุด รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม

ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย อาคาร 20 และอาคารหอพักกันเกรา จำนวน 1 ชุด
1. ร่างประกาศเชิญชวน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563