หัวข้อข่าว

ประกาศราคากลางในงานจ้างเหมาบริการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการซื้อรถตู้ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๖๗/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 66/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการซื้อรถตู้ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๖๕/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ วันงานฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ด้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/2566