โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2567

เผยเเพร่เมื่อ 165 เข้าชม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2567 การจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อที่ดิน จ้างจัดงาน (Organize) จ้างก่อสร้าง กำหนดราคากลาง Spec/TOR คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การพิจารณาผล สถานะ/วงเงินสัญญา SMEs ตาม ว56, 159, 124, 125 และ 214 ประกอบกับแนวคำวินิจฉัยล่าสุด และการจำหน่ายพัสดุประจำปี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร