หัวข้อข่าว

การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561