หัวข้อข่าว

ประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)”

ราคากลางตามมาตรา 4 VDO จัดทำและเผยแพร่โดยกรมบัญชีกลาง

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ชี้แจงแนวทางการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินสามแสนบาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566