หัวข้อข่าว

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563