หัวข้อข่าว

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายของเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562