ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Refer: TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยเเพร่เมื่อ 249 เข้าชม

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Refer: TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่  20 มีนาคม 2566  คลิกดูรายละเอียด

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
  2. รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
  3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  4. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
  5. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
  6. แบบรูปรายการ 
  7. รายการประกอบแบบ